ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN - Marie Poppies

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Marie Poppies is een handelsnaam gebruikt door Marie Poppies BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Brussel (België), Roosendaelstraat 361, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder het nummer 0669.505.480, e-mail: info@mariepoppies.be, tel : 0474 09 64 29. 

Marie Poppies is een verdeler van Belgische, seizoensgebonden en ecologisch verantwoorde bloemen. Op de website www.mariepoppies.be kunt u Belgische seizoensgebonden en milieuvriendelijke bloemen, alsook aanverwante producten, bestellen en betalen. Marie Poppies treedt in dit verband op als wederverkoper.

1. Définities, toepassingsgebied en tegenstelbaarheid

1.1. Definities

In deze verkoopvoorwaarden hebben de termen en uitdrukkingen met een hoofdletter de volgende betekenis (dezelfde termen en uitdrukkingen die geen hoofdletter hebben, worden geacht hun gewone betekenis te hebben):

"Koper": iedere natuurlijke of rechtspersoon die voornemens is te kopen en/of koopt via de Site.

"Algemene Verkoopvoorwaarden" of "AV": de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

"Bloemen": hieronder wordt verstaan verse bloemen, gedroogde bloemen, boeketten en bossen.

"Producten": alle producten die via de Site worden verkocht, onder andere vazen en potten.

"Marie Poppies" : betekent Marie Poppies BV.

"Site": verwijst naar de website voor de online verkoop van bloemen en aanverwante producten.

1.2. Toepassingsgebied

De verkopen via de Site worden beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. 

1.3. Tegenstelbaarheid

Door het vakje "Ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden van Marie Poppies gelezen en aanvaard" aan te vinken, erkent de Koper dat hij de Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt. De Koper heeft de mogelijkheid om de AV af te drukken of op te slaan in PDF-formaat door hier te klikken.

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Marie Poppies, is elk beding dat in strijd is met de Algemene Voorwaarden van Marie Poppies nietig en niet tegenstelbaar aan haar.

2. Beschrijving van de Bloemen en Producten

De lijst en de kenmerken van de beschikbare Bloemen kunnen gewijzigd en aangepast worden naargelang de seizoenen, zonder dat Marie Poppies hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. 

De foto's ter illustratie van de gepresenteerde Bloemen en Producten zijn een reproductie die ter informatie wordt gegeven. 

De verse boeketten worden door onze partner bloemisten samengesteld met bloemen van het seizoen. De bestelde verse boeketten zijn niet steeds een getrouwe kopie van de foto op de Site, maar een verrassingscompositie die gemaakt wordt met de creativiteit van onze partner-bloemist. 

De Bloemen en Producten zijn beschikbaar tegen de voorgestelde prijzen en voorwaarden zolang ze zichtbaar zijn op de Site, doch enkel binnen de perken van de beschikbare voorraden. De informatie over de beschikbaarheid van de Bloemen wordt regelmatig bijgewerkt. Niettemin is het soms mogelijk dat de informatie verkeerd of onnauwkeurig is. 

De Koper wordt verzocht de beschrijving van elke Bloem en elk Product na te gaan ten einde de essentiële kenmerken ervan te kennen.

3. Bestelling

Door het plaatsen van een bestelling op de Site, erkent de Koper dat hij/zij de volledige capaciteit heeft om zich te verbinden tot de AV. 

De bestelling op de Site is onderworpen aan het respect van de door Marie Poppies opgestelde procedure, geconcretiseerd door een opeenvolging van stappen die de Koper verplicht moet volgen om zijn bestelling te valideren. Het openen van een klantenrekening is niet verplicht om een bestelling te plaatsen.

De Koper dient na te gaan of alle meegedeelde en op de bestelbon vermelde gegevens juist en toereikend zijn ten einde een goede uitvoering en levering van de bestelling mogelijk te maken. Indien deze informatie ontoereikend, onvolledig of foutief is, kan de Koper Marie Poppies niet aansprakelijk stellen voor het niet-uitvoeren van de bestelling; Marie Poppies kan ook niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

Alvorens zijn bestelling definitief te bevestigen, heeft de Koper de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs te controleren, en eventuele fouten te corrigeren alvorens zijn aanvaarding tot uitdrukking te brengen. 

Indien de Koper in de gelegenheid wordt gesteld om een begeleidend schrijven bij de levering van de Bloemen en/of Producten te voegen, dient de Koper ervoor zorg te dragen dat hij/zij niets schrijft dat strafbaar is door de wet, zoals het aanzetten tot rassenhaat, oproepen tot geweld, revisionisme of negationisme en dat hij/zij geen obsceniteiten, grove taal of beledigingen gebruikt. In voorkomend geval behoudt Marie Poppies zich het recht voor om, na de Koper gewaarschuwd te hebben, het begeleidend schrijven niet mee te delen.

Na de samenvatting van het bestelformulier te hebben gelezen, klikt de Koper op "Mijn bestelling betalen" om zijn/haar bestelling te bevestigen en over te gaan tot de betaling. De validatie van de beknopte bestelbon geldt als handgeschreven handtekening en geldt als bewijs van het sluiten van de overeenkomst tussen Marie Poppies en de Koper, van de volledigheid van de bestelling en van de opeisbaarheid van de verschuldigde sommen in uitvoering van gezegde bestelling.

Na betaling wordt onmiddellijk en ten laatste vóór de levering aan de Koper per e-mail een bevestiging van zijn bestelling gestuurd naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

De bestelbon kan door Marie Poppies worden gewijzigd of geannuleerd wegens gebeurtenissen die de levering onmogelijk maken, zoals, maar niet beperkt tot, natuurrampen, stormen, overstromingen, insectenplagen, vorst, enz. hetgeen de Koper uitdrukkelijk aanvaardt. In geval van annulering kan de Koper ofwel een terugbetaling vragen, ofwel kiezen om het bedrag als "tegoed" te gebruiken op zijn volgende bestelling. 

Facturen worden na levering per e-mail verzonden indien een factuuradres is opgegeven.

4. Prijzen en betaling

4.1. Prijs

De prijzen zijn vermeld in euro's (inclusief BTW) en zijn, tenzij anders vermeld, inclusief leveringskosten. 

De prijzen kunnen te allen tijde door Marie Poppies worden gewijzigd. De verkoopprijs is de prijs die geldt op het ogenblik van de bestelling.

De prijs is contant betaalbaar (ook in het geval van een abonnement, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden tussen de partijen zijn overeengekomen) en in totaliteit, op het ogenblik van de validering van de bestelling door de Koper. 

4.2. Betaling

De betaling geschiedt per bankkaart of creditcard volgens de op de Site geboden mogelijkheden.  

4.3. Vertraging bij betaling

Elke onbetaalde factuur op haar vervaldag zal van ambtswege aanleiding geven tot interesten berekend tegen een rentevoet van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het bedrag van de bestelling met een minimum van 40,00 EUR.

5. Abonnementen

5.1. Duur en frequentie

Marie Poppies biedt de mogelijkheid om een abonnement te nemen van één (1) maand, drie (3) maanden, zes (6) maanden of twaalf (12) maanden voor de levering van Bloemen. 

De frequentie van de leveringen kan wekelijks, tweewekelijks of vierwekelijks zijn.

5.2. Opschorting van het abonnement

Abonnementen van zes (6) maanden of meer kunnen eenmaal per jaar worden opgeschort voor een periode van maximaal één maand. De opschorting kan enkel aangevraagd mits inachtneming van een kennisgevingstermijn van minstens 15 dagen. De Koper vermeldt in zijn e-mail de datum waarop hij het abonnement wenst op te schorten en de datum waarop hij het wenst te hervatten.

6. Herroepringsrecht en annulering

6.1. Bloemen

Aangezien het gaat om goederen die snel kunnen bederven of verwelken, kan de Koper voor Bloemen geen herroepingsrecht laten gelden.   

6.2. Andere Producten en abonnementen

Voor de andere Producten die via de Site worden verkocht, kan de Koper, op voorwaarde dat hij een consument is, zijn herroepingsrecht uitoefenen. 

De Koper beschikt desaangaande over een termijn van 14 dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. De herroepingstermijn gaat in op de datum van ontvangst van de Producten of van de onderschrijving van het abonnement 

Enkel de prijs van de Producten en de leveringskosten worden terugbetaald, de terugzendingskosten blijven ten laste van de Koper. Marie Poppies is niet gehouden tot vergoeding van de extra kosten indien de Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de door Marie Poppies aangeboden goedkoopste standaard wijze van levering.

Nadat de Koper zijn herroepingsrecht binnen de termijnen heeft uitgeoefend, moet hij de Producten binnen 14 dagen na de uitoefening van zijn herroepingsrecht op eigen kosten en in goede staat (de risico's van het vervoer zijn ten laste van de Koper) terugzenden, zodat deze als nieuw kunnen worden herverkocht, en wel aan het volgende adres

Gabrielle Petitstraat
61080 Sint-Jans-Molenbeek

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, gebruikt de Koper het herroepingsformulier dat online beschikbaar is op de site via een hyperlink https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf, of iedere andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen kenbaar maakt.

Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, betaalt Marie Poppies de betaalde bedragen (inclusief leveringskosten) uiterlijk binnen 14 dagen terug, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing tot herroeping door de Klant, via hetzelfde betaalmiddel dat bij de bestelling is gebruikt. Marie Poppies kan niettemin de terugbetaling uitstellen totdat de Producten zijn geretourneerd, of totdat de Koper het bewijs heeft geleverd dat de Producten zijn verzonden, waarbij de datum van het eerste van deze feiten in aanmerking wordt genomen. 

Voor abonnementen zal, in geval van gebruik tijdens de herroepingstermijn door de Koper, terugbetaling plaatsvinden naar rato van de geleverde diensten tot het moment waarop Marie Poppies door de Koper op de hoogte werd gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht.

7. Levering

7.1.Leveringsdatum

De leveringsdatum wordt door de Koper gekozen op het ogenblik van de bestelling. Marie Poppies zal zich inspannen om de overeengekomen leveringsdatum na te leven. De bij de bestelling vermelde leveringstermijnen zijn evenwel slechts indicatief. Voor zover mogelijk zal een tijdvak voor de uur van de levering worden aangekondigd.

Leveringen vinden uitsluitend plaats in de 19 Brusselse gemeenten.

7.2. Afweizigheid bij levering

In geval van afwezigheid op het ogenblik van de levering, zal de bezorger trachten contact op te nemen met de Koper of met de persoon waarvan het telefoonnummer op de bestelbon vermeld staat, om na te gaan of het mogelijk is het boeket op een veilige plaats te deponeren. 

7.3. Niet in staat te leveren of weigering om de levering te aanvaarden

Indien levering onmogelijk is, zal de aankoop worden teruggestuurd naar het leveringscentrum. Op verzoek van de Koper kan de aankoop eventueel tegen een meerprijs opnieuw worden aangeboden. Indien de Bloemen niet worden geleverd binnen drie (3) dagen na de datum van de eerste levering, zullen zij worden vernietigd. Er zal geen terugbetaling van Marie Poppies worden gedaan.

In geval van weigering van de bestemmeling om de artikelen in ontvangst te nemen, zullen ze worden beschouwd als zijnde geleverd en zal de Koper geen terugbetaling kunnen bekomen

7.4. Risico's

Marie Poppies kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering om een reden buiten haar wil of controle, noch in geval van overmacht. 

8. Wettelijke conformiteitswaarborg op goederen (herinnering)

Alle door Marie Poppies geleverde goederen genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie, in overeenstemming met het gemeen recht. 

9. Verwerking van persoonsgegevens

De in dit artikel gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "GDPR").

9.1. De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de BV Marie Poppies, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Brussel (België),  Roosendaelstraat 361, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder nummer 0669.505.480.

Als u vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Marie Poppies per post gericht naar de maatschappelijke zetel of per e-mail op info@mariepoppies.be.

9.2. Verzamelde gegevens

De persoonsgegevens die Marie Poppies verzamelt zijn :

- deze die u communiceert om een bestelling te plaatsen op de Site

Voor rechtspersonen: bedrijfsnaam, statutaire zetel, BTW- en KBO-registratienummer, naam en achternaam van de contactpersoon, alsook zijn/haar e-mailadres, faxnummer en telefoonnummer.

Voor particulieren: naam, voornaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres, naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres van de contactpersoon en eventuele bijzondere aflevergegevens (contactgegevens van de persoon aan wie een boeket is geadresseerd) of boodschap bij uw boeket.

Indien u een rekening opent op de Site, kan een overzicht van de vorige transacties erin worden opgenomen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen. In het geval dat wij uw gegevens verwerken voor de levering van Bloemen en/of Producten die u worden toegezonden door een Koper, is de rechtsgrondslag het rechtmatige belang dat door die derde partij wordt nagestreefd.

Deze gegevens worden gebruikt om de uitvoering en levering van de bestelling mogelijk te maken. Deze gegevens worden gedurende een periode van vijf (5) jaar na de laatste bestelling bewaard. 

  • deze die verzameld worden wanneer u met de Site interageert 

Onze Site maakt gebruik van "cookies". Door het te gebruiken, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies op uw computer, tablet of smartphone. Het is dankzij cookies dat wij u een optimale navigatie op onze Site kunnen aanbieden (zij helpen ons bijvoorbeeld uw voorkeuren tijdens uw bezoek te onthouden). Wij nodigen u uit ons "Cookiebeleid" op onze Website te raadplegen voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten met betrekking tot deze technologieën.

In sommige omstandigheden zullen onze Site en apps u voorzien van sociale plug-ins afkomstig van verschillende sociale netwerken. Als u ervoor kiest om te communiceren met een sociale netwerksite zoals Facebook, Instagram of Twitter (bijvoorbeeld door een account te registreren), zullen uw activiteiten op onze Site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op die sociale netwerksite. Als u tijdens uw bezoek aan onze Site verbonden bent met één van deze sociale netwerken of interactie hebt met één van de sociale plug-ins, kan de site van het sociale netwerk deze informatie toevoegen aan uw respectieve profiel op dat netwerk op basis van uw privacy-instellingen. Indien u dit soort overdracht van persoonsgegevens wenst te voorkomen, dient u uit te loggen uit uw sociaal netwerk account alvorens u te verbinden met onze Site, of de privacy instellingen van de applicatie te wijzigen, indien mogelijk. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u een bevredigende privacyinstelling kunt bekomen.

- deze die verzameld worden wanneer u het contactformulier gebruikt of het adres info@mariepoppies.be gebruikt waar naartoe  onze Site refereert;

Wij verzamelen uw naam, uw e-mailadres, het onderwerp van uw bericht en alle andere gegevens die u ons verstrekt om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die u vóór de intrekking had gegeven.

- indien u besluit zich te abonneren op onze nieuwsbrief, zal Marie Poppies uw e-mailadres gebruiken om u via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Marie Poppies kan u ook voorstellen om deel te nemen aan spelletjes of wedstrijden, of u promotionele aanbiedingen sturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming. 

U krijgt de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die u vóór de intrekking had gegeven, hetzij door Marie Poppies een brief te schrijven, hetzij door te klikken op de link "unsubscribe" in de e-mails die Marie Poppies verzendt.

  • Uw naam, voornaam en e-mailadres kunnen ook worden gebruikt om uw 

niveau van tevredenheid en uw eventuele verwachtingen of bijstandsbehoeften te kennen, en in het algemeen uw mening te vragen over de aankopen die u deed via onze Site. Deze verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van Marie Poppies om de kwaliteit van haar diensten te verbeteren.

9.3. Ontvangers van de gegevens

Wanneer u een bestelling plaatst, worden de leveringsgegevens doorgegeven aan de koerierdienst aan wie de levering is uitbesteed, om uw bestelling te kunnen afhandelen. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen. Deze gegevens worden slechts bewaard gedurende de perioden die zijn voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, zoals de boekhoudwetgeving, de belastingwetgeving en de sociale wetgeving. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere van toepassing zijnde wetgeving in een langere bewaartermijn voorziet.

In overeenstemming met het bovenstaande, en tenzij het noodzakelijk is om persoonsgegevens mee te delen aan organisaties of entiteiten waarvan de tussenkomst als derde dienstverleners namens en onder controle van de verantwoordelijke partij, vereist is voor de hierboven vermelde doeleinden (met inbegrip van de levering of om het goede beheer van onze Site en onze IT- en boekhoudsystemen te verzekeren), zal Marie Poppies de verzamelde persoonsgegevens niet doorgeven, noch verkopen, verhuren of uitwisselen met een andere organisatie of entiteit, tenzij u hiervan vooraf op de hoogte bent gebracht en hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

Marie Poppies kan op verzoek van een wettelijk bevoegde autoriteit of op eigen initiatief persoonsgegevens overdragen indien zij te goeder trouw van mening is dat de overmaking van deze informatie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of regelgeving, of om de rechten of de belangen van Marie Poppies, haar klanten, haar Site en/of uzelf te verdedigen en/of te beschermen.

9.4. Technische en organisatorische maatregelen

Marie Poppies neemt technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of onbedoelde vernietiging, en om u te waarschuwen als een van deze hypothesen zich voordoet, zodat de desbetreffende lichamelijke persoon  kan worden gewaarschuwd.

9.5. Uw rechten

Recht van toegang

U hebt het recht om uw persoonsgegevens op elk moment kosteloos te raadplegen, door een e-mail te sturen naar info@mariepoppies.be of door een brief te richten naar het adres van de maatschappelijke zetel van Marie Poppies.

Recht op correctie

U hebt het recht te eisen dat onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of onnodige persoonsgegevens worden gewist door een e-mail te sturen naar info@mariepoppies.be of door een brief ter richten naar het adres van de maatschappelijke zetel van Marie Poppies.

Recht om te worden vergeten („recht op vergetelheid”)

Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en indien u wettelijk gerechtigd bent om het recht op gegevenswissing aan te vragen, zal Marie Poppies uw persoonsgegevens uit haar database verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid

Voor zoveel nodig hebt u ook recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt uw recht van verzet uitoefenen door gebruik te maken van de geautomatiseerde procedures die daartoe in de u toegezonden e-mails zijn voorzien, of, bij gebrek daaraan, door een e-mail te sturen naar info@mariepoppies.be of door een brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van Marie Poppies.

Recht om verwerking te beperken

Ten slotte hebt u het recht om van Marie Poppies de beperking te verkrijgen van de verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

9.6. Klachten

Indien u van mening bent dat Marie Poppies een van haar wettelijke en/of contractuele verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet nakomt, wordt u verzocht contact met ons op te nemen per e-mail op info@mariepoppies.be of per post gericht n aar het adres van de maatschappelijke zetel van Marie Poppies. Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk een follow-up krijgt. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be).

10. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de Site (met name foto's, teksten, geluiden, video's, enz.) worden beschermd door auteursrechten, merken en octrooien. Het is de Koper derhalve verboden deze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, weer te geven, te wijzigen of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten. Elk ongeoorloofd gebruik kan een inbreuk op het auteursrecht vormen en aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

11. Diverse bepalingen

11.1. Gedeeltelijke nietigheid

Indien één of meer bepalingen van de AV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een voorschrift of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, zullen de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte behouden, met dien verstaande dat de partijen in onderling overleg zullen kunnen overeenkomen de ongeldig verklaarde bepaling of bepalingen te vervangen.

11.2. Geen afstand van recht

Het feit dat één van de Partijen de naleving van een clausule van de AV, hetzij langdurig, hetzij tijdelijk, niet heeft geëist, kan in geen geval worden beschouwd als de uitdrukking van een afstand van recht mbt die clausule.

12. Wijziging van de AV

De AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd, met dien verstande dat de toepasselijke voorwaarden deze zijn van de AV die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

13. Klachten

Klachten of geschillen kunnen worden gericht aan de klantendienst van Marie Poppies op het volgende adres: info@marie.poppies.be. Marie Poppies zal zo snel mogelijk reageren.

Klachten over de kwaliteit van de Bloemen moeten onmiddellijk bij hun levering en ten laatste bij de ontvangst ervan worden ingediend.

Elke klacht met betrekking tot een zichtbaar gebrek of een gebrek aan conformiteit moet op het ogenblik van de levering worden genoteerd om in aanmerking te komen voor een eventuele terugbetaling door Marie Poppies.

U kunt tevens gebruikmaken van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting op het volgende adres:

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

 

14. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbanken 

De AV zijn onderworpen aan het Belgisch recht, dat alle aspecten ervan beheerst.

In geval van geschillen met betrekking tot de sluiting, uitvoering of interpretatie, zullen de partijen eerst trachten een minnelijke en onderling afgestemde oplossing te vinden. Bij gebreke van een overeenkomst vallen alle geschillen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Voor een optimale browse-ervaring moet het gebruik van cookies toegelaten zijn.

aanpassen