PRIVACYBELEID - Marie Poppies

PRIVACYBELEID

De in dit artikel gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "GDPR").

1.De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de BV Marie Poppies, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Brussel (België),  Roosendaelstraat 361, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder nummer 0669.505.480.

Als u vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Marie Poppies per post gericht naar de maatschappelijke zetel of per e-mail op info@mariepoppies.be.

2.Verzamelde gegevens

De persoonsgegevens die Marie Poppies verzamelt zijn :

- deze die u communiceert om een bestelling te plaatsen op de Site

Voor rechtspersonen: bedrijfsnaam, statutaire zetel, BTW- en KBO-registratienummer, naam en achternaam van de contactpersoon, alsook zijn/haar e-mailadres, faxnummer en telefoonnummer.

Voor particulieren: naam, voornaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres, naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres van de contactpersoon en eventuele bijzondere aflevergegevens (contactgegevens van de persoon aan wie een boeket is geadresseerd) of boodschap bij uw boeket.

Indien u een rekening opent op de Site, kan een overzicht van de vorige transacties erin worden opgenomen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen. In het geval dat wij uw gegevens verwerken voor de levering van Bloemen en/of Producten die u worden toegezonden door een Koper, is de rechtsgrondslag het rechtmatige belang dat door die derde partij wordt nagestreefd.

Deze gegevens worden gebruikt om de uitvoering en levering van de bestelling mogelijk te maken. Deze gegevens worden gedurende een periode van vijf (5) jaar na de laatste bestelling bewaard. 

  • deze die verzameld worden wanneer u met de Site interageert 

Onze Site maakt gebruik van "cookies". Door het te gebruiken, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies op uw computer, tablet of smartphone. Het is dankzij cookies dat wij u een optimale navigatie op onze Site kunnen aanbieden (zij helpen ons bijvoorbeeld uw voorkeuren tijdens uw bezoek te onthouden). Wij nodigen u uit ons "Cookiebeleid" op onze Website te raadplegen voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten met betrekking tot deze technologieën.

In sommige omstandigheden zullen onze Site en apps u voorzien van sociale plug-ins afkomstig van verschillende sociale netwerken. Als u ervoor kiest om te communiceren met een sociale netwerksite zoals Facebook, Instagram of Twitter (bijvoorbeeld door een account te registreren), zullen uw activiteiten op onze Site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op die sociale netwerksite. Als u tijdens uw bezoek aan onze Site verbonden bent met één van deze sociale netwerken of interactie hebt met één van de sociale plug-ins, kan de site van het sociale netwerk deze informatie toevoegen aan uw respectieve profiel op dat netwerk op basis van uw privacy-instellingen. Indien u dit soort overdracht van persoonsgegevens wenst te voorkomen, dient u uit te loggen uit uw sociaal netwerk account alvorens u te verbinden met onze Site, of de privacy instellingen van de applicatie te wijzigen, indien mogelijk. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u een bevredigende privacyinstelling kunt bekomen.

- deze die verzameld worden wanneer u het contactformulier gebruikt of het adres info@mariepoppies.be gebruikt waar naartoe  onze Site refereert;

Wij verzamelen uw naam, uw e-mailadres, het onderwerp van uw bericht en alle andere gegevens die u ons verstrekt om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die u vóór de intrekking had gegeven.

- indien u besluit zich te abonneren op onze nieuwsbrief, zal Marie Poppies uw e-mailadres gebruiken om u via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Marie Poppies kan u ook voorstellen om deel te nemen aan spelletjes of wedstrijden, of u promotionele aanbiedingen sturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming. 

U krijgt de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die u vóór de intrekking had gegeven, hetzij door Marie Poppies een brief te schrijven, hetzij door te klikken op de link "unsubscribe" in de e-mails die Marie Poppies verzendt.

  • Uw naam, voornaam en e-mailadres kunnen ook worden gebruikt om uw 

niveau van tevredenheid en uw eventuele verwachtingen of bijstandsbehoeften te kennen, en in het algemeen uw mening te vragen over de aankopen die u deed via onze Site. Deze verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van Marie Poppies om de kwaliteit van haar diensten te verbeteren. 

3.Ontvangers van de gegevens

Wanneer u een bestelling plaatst, worden de leveringsgegevens doorgegeven aan de koerierdienst aan wie de levering is uitbesteed, om uw bestelling te kunnen afhandelen. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen. Deze gegevens worden slechts bewaard gedurende de perioden die zijn voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, zoals de boekhoudwetgeving, de belastingwetgeving en de sociale wetgeving. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere van toepassing zijnde wetgeving in een langere bewaartermijn voorziet.

In overeenstemming met het bovenstaande, en tenzij het noodzakelijk is om persoonsgegevens mee te delen aan organisaties of entiteiten waarvan de tussenkomst als derde dienstverleners namens en onder controle van de verantwoordelijke partij, vereist is voor de hierboven vermelde doeleinden (met inbegrip van de levering of om het goede beheer van onze Site en onze IT- en boekhoudsystemen te verzekeren), zal Marie Poppies de verzamelde persoonsgegevens niet doorgeven, noch verkopen, verhuren of uitwisselen met een andere organisatie of entiteit, tenzij u hiervan vooraf op de hoogte bent gebracht en hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

Marie Poppies kan op verzoek van een wettelijk bevoegde autoriteit of op eigen initiatief persoonsgegevens overdragen indien zij te goeder trouw van mening is dat de overmaking van deze informatie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of regelgeving, of om de rechten of de belangen van Marie Poppies, haar klanten, haar Site en/of uzelf te verdedigen en/of te beschermen.

4. Technische en organisatorische maatregelen

Marie Poppies neemt technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of onbedoelde vernietiging, en om u te waarschuwen als een van deze hypothesen zich voordoet, zodat de desbetreffende lichamelijke persoon  kan worden gewaarschuwd.

5.Uw rechten

5.1.Recht van toegang

Vous avez le droit de consulter à tout moment et gratuitement vos données à caractère personnel, en envoyant un email à info@mariepoppies.be ou un courrier à l’adresse du siège social de Marie Poppies.

5.2.Recht op correctie

U hebt het recht te eisen dat onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of onnodige persoonsgegevens worden gewist door een e-mail te sturen naar info@mariepoppies.be of door een brief ter richten naar het adres van de maatschappelijke zetel van Marie Poppies.

5.3.Recht om te worden vergeten („recht op vergetelheid”)

Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en indien u wettelijk gerechtigd bent om het recht op gegevenswissing aan te vragen, zal Marie Poppies uw persoonsgegevens uit haar database verwijderen.

5.4.Recht op overdraagbaarheid

Voor zoveel nodig hebt u ook recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

5.5.Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt uw recht van verzet uitoefenen door gebruik te maken van de geautomatiseerde procedures die daartoe in de u toegezonden e-mails zijn voorzien, of, bij gebrek daaraan, door een e-mail te sturen naar info@mariepoppies.be of door een brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van Marie Poppies.

5.6.Recht om verwerking te beperken

Ten slotte hebt u het recht om van Marie Poppies de beperking te verkrijgen van de verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6.Klachten

Indien u van mening bent dat Marie Poppies een van haar wettelijke en/of contractuele verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet nakomt, wordt u verzocht contact met ons op te nemen per e-mail op info@mariepoppies.be of per post gericht n aar het adres van de maatschappelijke zetel van Marie Poppies. Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk een follow-up krijgt. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be).

 

Ce site utilise des cookies. En acceptant les cookies vous pourrez bénéficier d’une expérience de navigation optimale.

Personnaliser